PAMJ YouTube Channel

PERSATUAN
ANAK MELAYU JOHOR
WILAYAH PERSEKUTUAN
& SELANGOR
(PAMJ)

logo
Anak melayu johor

TUJUAN & MATLAMAT

Tujuan, matlamat dan kegiatan PAMJ sepertimana dinyatakan didalam Perlembagaan Pertubuhan seperti berikut :
 1. Persatuan atau pertubuhan ini diwujudkan bagi memupuk semangat ukhwah, persaudaraan dan muhibah dalam kalangan ahli khasnya dan masyarakat umum amnya.
 2. Mengwujudkan perhubungan dengan pihak istana dan Pentadbiran negeri Johor, Pentadbiran negara dan badan-badan sukarela yang lain.
 3. Meningkatkan kefahaman   agama untuk membawa kepada kemajuan rohani dan kebendaan yang  seiring  dan  seimbang    dengan  kebenaran   daripada  pihak   berkuasa     tertentu  terlebih  dahulu.
 4. Menggalak dan    membantu   ahli  yang cenderung dan berpotensi  dalam  pelbagai   seperti bidang ekonomi dan keusahawanan untuk  mereka   mencapai  kejayaan yang cemerlang.                                                      
 5. Membantu ahli dalam hal kebajikan.
 6. Memperkenalkan dan mengembangkan budaya bangsa. 
 7. Memberi sumbangan dalam penyempurnakan aspirasi negara dalam bidang ekonomi ,  pendidikan, agama, sukan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
 8. Menjalankan aktiviti-aktiviti yang menjurus ke arah  kebajikan masyarakat  sesuai dengan slogan  masyarakat penyayang  yang subur dengan nilai-nilai  patriotisme, setiakawan, muhibah serta permuafakatan  sebagai wadah perjuangan.    
 9. Persatuan ini  tidak  sama  sekali  akan  mencampuri  perkara  POLITIK.

Usaha dan Kegiatan:

 1. Mengadakan perjumpaan  sosial,  menganjurkan  kursus,  seminar,  bengkel  kerja, simposium, konvensyen  dan  lain-lain  untuk ahli- ahli sebagai  cara  mendapatkan  pandangan  yang  membina  untuk  faedah  dan  kemajuan  persatuan  serta  ahli-ahli  khasnya  dan  masyarakat umum  amnya.
 2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti kerohanian , contohnya dengan mengadakan majlis-majlis keagamaan, ceramah dan tazkirah, kelas agama, membudayakan pembacaan  al-Quran dan sebagainya.
 3. Merancang dan  menyertai  kegiatan   ekonomi    yang akan      dapat   memberi    faedah    dan    keuntungan  kepada    Persatuan     berlandaskan    undang-undang  dan  Rukun Negara.
 4. Mengumpul dana bagi   faedah    Persatuan,   memiliki  harta  dan    boleh   menjual  harta- harta  tersebut  dengan  syarat  mendapat    persetujuan Jawatankuasa      Pentadbir.      Semua    wang        dan  keuntungannya  yang  didapati    oleh    Persatuan    hasil    daripada  projek dan program yang dilaksanakan   akan     digunakan     semata-mata    untuk  melanjutkan  tujuan-tujuan  Persatuan  ini.  Tidak  sebahagian  pun  daripada  wang  atau  keuntungan itu akan  digunakan  untuk  membayar  faedah atau  bonus  kepada  mana-mana  ahli  Persatuan. Sungguhpun    begitu,    peruntukan     ini     tidak    menghalang  sebarang  pembayaran  yang  dibuat  dengan tujuan baik, seperti   untuk  membayar  gaji  atau   perbelanjaan   atau  kedua-duanya  kepada  mana-mana   ahli  atau   pekerja persatuan  ini.
 5. Mengadakan khidmat  perunding,  nasihat  penyelidikan  dan  sebahagiannya,  apabila  diperlukan.
 6. Menganjurkan kutipan  derma  sama  ada  untuk    amal  kebajikan  ataupun   untuk    faedah   persatuan   dengan yang cara  tidak  bertentangan dengan  peruntukan  undang-undang.
 7. Mengedarkan maklumat dan penerangan tentang kegiatan persatuan dan maklumat-maklumat lain yang berfaedah kepada ahli dari semasa  ke semasa  .
 8. Menyemai serta  memupuk   perasaan   cinta  dan   minat  terhadap  nilai-nilai  seni  dan  budaya.
 9. Memberi bantuan,   seberapa    yang    boleh,    khasnya  kepada  ahli-ahli  atau  keluarga  mereka dan masyarakat  umum  amnya  bagi  kemajuan    dalam bidang  pendidikan,  sukan  dan  lain-lain.